Obchodní podmínky

Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy v internetovom obchode www.condi.sk. V obchodných podmienkach sú uvedené práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Kontaktné údaje

Názov e-shopu: www.condi.sk

Prevádzkovateľ: CONDI s.r.o. 

Sídlo: Panelová 1114, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

IČ: 62028995 
DIČ: CZ62028995 

Zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7086 

Telefon: +420 495 541 540 
E-mail: obchod@condi.cz 

Kontaktná adresa: CONDI s.r.o., Panelová 1114, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové  
Zoznam prevádzkarní: CONDI s.r.o., Panelová 1114, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

Prevádzkové hodiny: PO - PIA 8:00 - 16:00 hod. 

Predávajúci sa zaväzuje odpovedať na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu kupujúceho bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní. 

 

Informácie

Informácie o tovare a cene uvedené predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavných chýb. Ceny sú uvedené vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na doručenie.

Informácie o akceptovaných spôsoboch platby nájdete TU. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, s výnimkou určitých prípadov.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaregistrovať prijaté tržby na daňovom úrade online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré sa odchyľuje od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Prijatie nevyžiadaného plnenia kupujúcim nepredstavuje prijatie ponuky.

Fotografie uvedené na webovej stránke obchodu zodpovedajú predávanému tovaru.

 

Dodanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ nie je pre jednotlivé tovary stanovená iná dodacia lehota. Ak je tovar uvedený ako "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný prevziať tovar a zaplatiť zaň. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať tovar čo najskôr po jeho prevzatí.

Predávajúci zašle kupujúcemu doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenia a certifikáty, súčasne s tovarom alebo bezprostredne po prevzatí tovaru, najneskôr však do dvoch dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak o to kupujúci požiada, predávajúci písomne potvrdí kupujúcemu rozsah a trvanie povinností kupujúceho vyplývajúcich z vadného plnenia a spôsob, akým môže kupujúci uplatniť svoje práva z nich vyplývajúce.

Cena a spôsob doručenia TU.

Ak predávajúci nedodrží lehotu na dodanie alebo odoslanie tovaru, predávajúci dodá tovar kupujúcemu bezplatne a poskytne kupujúcemu zľavu 2 % z kúpnej ceny. Ostatné nároky kupujúceho nie sú dotknuté.

Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutej lehote porušením svojej povinnosti, je povinný zaplatiť predávajúcemu skladné za každý deň omeškania vo výške 10 Kč, najviac však 300 Kč. Predávajúci je oprávnený predať tovar vhodným spôsobom po tom, ako o tom kupujúceho informuje e-mailom a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie tovaru. Predávajúci je oprávnený započítať si náklady na skladovanie a náklady na neúspešné dodanie tovaru z dôvodu nedostatočnej súčinnosti zo strany kupujúceho v potrebnej výške s výnosom z predaja.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru alebo platby. Toto obdobie má kupujúcemu umožniť, aby sa primerane oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci zašle alebo doručí predávajúcemu do 30 dní. Kupujúci nemusí uviesť dôvod, pre ktorý odstupuje od zmluvy. Pre uľahčenie komunikácie sa odporúča uviesť v odstúpení od zmluvy dátum nákupu alebo číslo zmluvy/predajného dokladu, bankový účet a zvolený spôsob vrátenia.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu zodpovedajúcu cene tovaru a nákladom zaplateným za jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým bola prijatá platba od kupujúceho. Ak predávajúci ponúka viacero možností v rámci určitého spôsobu dodania, je povinný uhradiť kupujúcemu najlacnejšiu z nich. Kupujúci musí zakúpený tovar odoslať alebo odovzdať predávajúcemu najneskôr v rovnakej lehote. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale a nesmie vykazovať známky opotrebovania alebo poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak kupujúci vráti tovar osobne v prevádzke predávajúceho, predávajúci vráti kupujúcemu vyššie uvedené platby do 7 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak je vrátený tovar poškodený v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho, predávajúci je oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na zníženie hodnoty tovaru a započítať si ho s vrátenou sumou.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť v prípade zmlúv o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, alebo v prípade zmlúv o poskytnutí služieb, v oboch prípadoch za predpokladu, že plnenie bolo uskutočnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; alebo v prípade zmlúv o poskytnutí služieb alebo tovaru (vrátane alkoholických nápojov), ktorého cena závisí od výkyvov finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho; zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, a zmluvy na tovar podliehajúci skaze, tovar, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo vyňatý zo zapečateného obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; na dodanie zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak kupujúci poškodil ich originálny obal; na dodanie novín, časopisov alebo iných periodík; na zmluvy o ubytovacích, dopravných, stravovacích alebo rekreačných službách poskytovaných v stanovenej lehote alebo na zmluvy uzavreté verejnou dražbou podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii TU.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred dodaním tovaru, ak z dôvodov na strane tretích osôb nie je objektívne schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote primeranej okolnostiam a/alebo ak vyjde najavo, že kupujúci porušil predtým uzatvorenú zmluvu s predávajúcim.

Predávajúci tiež upozorňuje kupujúceho, že zmluva sa neuzavrie, ak existujú dôvodné pochybnosti o skutočnej totožnosti kupujúceho alebo ak sú v poskytnutých údajoch o tovare alebo cene zjavné chyby.

 

Práva a povinnosti vyplývajúce z chybného plnenia

Kvalita pri príjme

Ak má prijatý tovar vady (napr. nemá dohodnuté alebo odôvodnene očakávané vlastnosti, nie je vhodný na obvyklý alebo dohodnutý účel, nie je kompletný, nezodpovedá množstvom, mierou, hmotnosťou alebo kvalitou nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo dokonca predzmluvným parametrom), ide o vady tovaru, za ktoré zodpovedá predávajúci.

Kupujúci môže do dvoch rokov od prevzatia tovaru uplatniť u predávajúceho nárok na bezplatné dodanie veci alebo primeranú zľavu z ceny, ak o to požiada; ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané (najmä ak vadu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť nárok na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, ak sa vada týka len tejto súčasti.

Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, kupujúci môže pri odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.

Do šiestich mesiacov od prijatia tovaru sa predpokladá, že vada existovala už pri prijatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný uspokojiť nároky kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel o vade tovaru alebo ju sám spôsobil.

V prípade predaja použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere predchádzajúceho používania alebo opotrebovania. V prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. V takýchto prípadoch má kupujúci namiesto práva na výmenu nárok na primeranú zľavu.

Zákonné práva z chýb

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas 24-mesačnej záručnej doby alebo počas doby používania uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v priloženom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa vlastného uváženia reklamovať vadu, ktorá predstavuje podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu):
-odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
-odstránenie závady opravou bez poplatku;
-primeraná zľava z kúpnej ceny
-primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
-vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy

Podstatné porušenie zmluvy je také, o ktorom strana porušujúca zmluvu vedela alebo musela vedieť v čase uzavretia zmluvy, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, keby porušenie predvídala.

V prípade vady, ktorá je nepodstatným porušením zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu), má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primerané zníženie kúpnej ceny.

Ak sa odstrániteľná vada vyskytla po oprave opakovane (tretia reklamácia tej istej vady alebo štvrtá reklamácia rôznych vád) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za chyby vyplývajúce z bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu na použitie.

Na vybraný tovar sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predĺženú zmluvnú záruku.

Na vybraný tovar s cenou nad 3 000 Kč sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne predĺženú zmluvnú záruku v trvaní minimálne 36 mesiacov.

 

Vybavovanie sťažností

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo u osoby určenej na opravu bez zbytočného odkladu od zistenia vady. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, opis závady a žiadosť o spôsob vybavenia sťažnosti.

Stiahnite si formulár TU.

Kupujúci je povinný pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci požiadal o opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná.

Ak kupujúci neuplatní svoje právo vyplývajúce z podstatného porušenia zmluvy včas, má rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať kúpu tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie pohľadávky začína plynúť od okamihu uplatnenia (oznámenia) pohľadávky. Kupujúci odovzdá alebo doručí tovar predávajúcemu alebo na miesto určené na opravu súčasne alebo po uplatnení reklamácie. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa zabránilo jeho poškodeniu, a pri preprave by mal byť čistý a kompletný.

Predávajúci musí o sťažnosti rozhodnúť bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, alebo ak je na rozhodnutie potrebné odborné posúdenie. Informácie o potrebe odborného posúdenia sa kupujúcemu oznámia v tejto lehote. Predávajúci vybaví reklamáciu vrátane odstránenia vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak predávajúci odmietne vadu odstrániť, kupujúci môže požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy je kupujúci povinný si vec prevziať. Ak sa tovar alebo jeho časť vymení, zodpovednosť predávajúceho sa uplatňuje, ako keby bol tovar alebo jeho časť zakúpený ako nový.

Ak nie je možné sledovať stav reklamácie online, predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom alebo SMS správou podľa požiadavky kupujúceho.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov.

 

Ochrana osobných údajov

Predávajúci je správcom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnost´: CONDI s.r.o.
Sídlo: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028995
DIČ: CZ62028995
Telefon: +420 495 541 540
E-mail: obchod@condi.cz
Kontaktná adresa: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ spracovania

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (vybavenie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a dodania tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie) bude správca spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kategórie príjemcov/prijímateľov osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne iným subjektom ako týmto spracovateľom/správcom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári za účelom doručenia tovaru, zoznam dopravcov je k dispozícii TU a údaje budú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. V tomto prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zistení spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený použiť zadanú e-mailovú adresu výlučne na účely vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle podmienok programu Overené zákazníkmi, ktorý je k dispozícii TU. Kupujúci môže kedykoľvek namietať proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, a to tak, že odmietne ďalšie dotazníky prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky sa dotazník kupujúcemu už nezasiela;
c)vydavateľovi kreditnej karty v prípade platby kreditnou kartou na účely prípadnej výnimky TRA (analýza rizika transakcie), aby sa umožnil jednoduchší proces nákupu a z dôvodu oprávneného záujmu predávajúceho na spracovaní transakcie, pričom údaje môžu byť poskytnuté v tomto rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fakturačná adresa, adresa na doručenie.

Čas skladovania

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyzdvihnutie a dodanie tovaru) a po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo po dobu zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že Správca je povinný v zmysle § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (t. j. v prípade nákupu tovaru v priebehu roka 2021 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2026). Správca je tiež povinný v zmysle § 47 zákona o správe daní (č. 563/1991 Zb.) uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od konca účtovného obdobia, ktorého sa týkajú. 337/1992 Zb.) uchovávať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (t. j. ak ste tovar nakúpili v priebehu roka 2021, faktúru je potrebné na účely daňového konania uchovávať do konca roka 2024). Faktúra obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Z. z.) uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (t. j. ak nakúpite tovar v priebehu roka 2021, faktúru je potrebné uchovávať do konca roka 2031). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má kupujúci právo:
 (a) prístup k osobným údajom, ktorý pozostáva z práva získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak áno, z práva získať prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
(b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a s prihliadnutím na účely spracúvania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na vymazanie ("právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, akonáhle už nie sú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod na ďalšie spracúvanie;
 d) obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch definovaných v článku 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

Na požiadanie poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie o opatreniach prijatých v každom prípade do 15 dní od prijatia žiadosti.

Okrem prvej kópie spracúvaných osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne aj druhú kópiu, ak o to kupujúci požiada, ak uplatní svoje právo na prístup k osobným údajom.

V prípade akýchkoľvek pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať sťažnosť. Predávajúci umožní nákup bez registrácie a údaje neregistrovaných kupujúcich použije výlučne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové alebo obchodné účely.

 

Riešenie sporov

Spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytnutí služby. Česká obchodná inšpekcia je subjektom oprávneným vykonávať mimosúdne riešenie sporov. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke www.coi.cz.

Mimosúdne riešenie sporov sa začína výlučne na žiadosť spotrebiteľa a len vtedy, ak sa spor nepodarilo vyriešiť priamo s predávajúcim. Návrh možno podať do jedného roka odo dňa, keď spotrebiteľ prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu s predávajúcim.

Spotrebiteľ má právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR, ktorá je k dispozícii na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

Kupujúci sa môže obrátiť na dTest, o.p.s. so žiadosťou o radu ohľadom svojich spotrebiteľských práv aj prostredníctvom www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

Predávajúci sa zaväzuje prednostne sa snažiť o mimosúdne riešenie sporu s kupujúcim, pokiaľ to kupujúci neodmietne. Mimosúdne riešenie sporov možno uskutočniť aj prostredníctvom služby VašeSťažnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona o mediácii (č. 202/2012 Z. z.) ani rozhodcovským konaním podľa zákona o rozhodcovskom konaní a o výkone rozhodcovských rozsudkov (č. 216/1994 Z. z.) a jeho použitie nemá vplyv na právo strán obrátiť sa so svojím nárokom na Českú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

Počas rokovaní o mimosúdnom urovnaní premlčacie a prekluzívne lehoty podľa Občianskeho zákonníka neplynú ani nezačnú plynúť, pokiaľ jedna zo strán sporu výslovne neodmietne pokračovať v rokovaniach.

Predávajúci sa zaväzuje, ak s tým bude kupujúci súhlasiť, že sa bude snažiť postupovať v súlade s poradenským stanoviskom dTestu.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz).

 

Iné

Na účely týchto obchodných podmienok je kupujúci spotrebiteľom, teda osobou, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Na účely týchto Obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho povolania.

Ostatné záležitosti tu neuvedené sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Z. z.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi v platnom znení.

Zmluva a súvisiace záležitosti sa riadia českým právom.

Zmeny zmluvných podmienok v inej ako vzájomne písomne dohodnutej forme sú vylúčené.

Tieto podmienky sú účinné od 18. mája 2021.

Tieto obchodné podmienky pripravil dTest, o.p.s. Ich prijatím predávajúci dobrovoľne vstúpil do systému "skvalitňovania obchodných podmienok", ktorého cieľom je sprehľadniť a zjednodušiť obchodné podmienky, zlepšiť vzťah medzi spotrebiteľom a podnikateľom a jasne garantovať obchodné podmienky pre kupujúceho - spotrebiteľa. V prípade otázok k týmto podmienkam alebo v prípade nespokojnosti s postupom operátora nás môžete kontaktovať telefonicky na poradenskej linke dTestu: 299 149 009, elektronicky zaslaním otázky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna alebo písomne na adrese dTest, o.p.s., Černomořská 419/10, 101 00 Praha 10.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie
Certifikované obchodní podmínky dTest