Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Predávajúci je správcom osobných údajov poskytnutých na účely plnenia predmetu zmluvy.

Identifikačné a kontaktné údaje správca

Spoločnost´: CONDI s.r.o.
Sídlo: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové
IČ: 62028995
DIČ: CZ62028995
Telefon: +420 495541540
E-mail: obchod@condi.cz
Kontaktná adresa: Panelová 1114, 500 03 Hradec Králové

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ spracovania

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následného plnenia (vybavenie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a dodania tovaru) a prípadného riešenia práv z vadného plnenia (reklamácie) bude správca spracúvať a uchovávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kategórie príjemcov/prijímateľov osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne iným subjektom ako týmto spracovateľom:

a) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolil v objednávkovom formulári za účelom doručenia tovaru, zoznam dopravcov je k dispozícii tu (www.condi.cz/doprava-a-platba-m28/), pričom údaje budú poskytnuté v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
b) prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. V tomto prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zistení spokojnosti kupujúceho s nákupom u prevádzkovateľa. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a vykonáva sa po každom nákupe v internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený použiť zaslanú e-mailovú adresu výlučne na účely vygenerovania a zaslania dotazníka spokojnosti v zmysle Všeobecných podmienok programu Overené zákazníkmi, ktorý je k dispozícii zde: sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Kupujúci môže kedykoľvek namietať proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, a to tak, že odmietne ďalšie dotazníky pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky sa dotazník kupujúcemu už nezasiela.

Čas skladovania

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyzdvihnutie a dodanie tovaru) a po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) alebo po dobu zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.) uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov od skončenia účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (t. j. pri nákupe tovaru v priebehu roka 2018 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2023). Správca je tiež povinný podľa § 47 zákona o správe daní (č. 337/1992 Zb.) uchovávať faktúru 3 roky od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (t. j. ak ste nakúpili tovar v priebehu roka 2018, faktúra musí byť uchovávaná pre daňové konanie do konca roka 2021). Faktúra obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Kupujúci zároveň berie na vedomie, že správca je povinný v zmysle § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Z. z.) uchovávať daňové doklady 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo (t. j. pri nákupe tovaru v priebehu roka 2018 je potrebné faktúru uchovávať do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje tieto osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho v súvislosti s osobnými údajmi

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má kupujúci právo:
(a) prístup k osobným údajom, ktorý pozostáva z práva získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak áno, z práva získať prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
(b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a s prihliadnutím na účely spracúvania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na vymazanie ("právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje týkajúce sa kupujúceho, akonáhle už nie sú potrebné na účely plnenia zmluvy, pokiaľ neexistuje iný právny dôvod na ďalšie spracúvanie;
d) obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch definovaných v článku 18 GDPR;
e) na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
f) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
Na požiadanie poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie o opatreniach prijatých v každom prípade do 15 dní od prijatia žiadosti.

Okrem prvej kópie spracúvaných osobných údajov sa prevádzkovateľ zaväzuje poskytnúť kupujúcemu bezplatne aj druhú kópiu, ak o to kupujúci požiada, ak uplatní svoje právo na prístup k osobným údajom.
V prípade akýchkoľvek pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je dozorným orgánom v tejto oblasti, a podať sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie a údaje neregistrovaných kupujúcich použije výlučne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové alebo obchodné účely.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1) Týmto udeľujete súhlas spoločnosti CONDI s.r.o., so sídlom Panelová 1114, IČO 62028995, DIČ CZ62028995, e-mail: obchod@condi.cz, tel.: +420495541540, ďalej len "Prevádzkovateľ") so spracovaním nasledovných osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"): meno a priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.
2) Meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo budú spracované na účely nastavenia registrácie, hodnotenia produktov, stráženia a marketingu. Tieto údaje bude správca spracovávať po dobu 3 rokov.
3) S uvedeným spracovaním dávate výslovný súhlas. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním listu na adresu sídla správcu alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu správcu: obchod@condi.cz.
4) Právnym základom spracúvania je v tomto prípade súhlas udelený v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
5) Upozorňujeme, že podľa GDPR máte právo na:
- prístup k osobným údajom, ktorý pozostáva z práva získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, z práva získať prístup k takýmto osobným údajom a k informáciám definovaným v článku 15 GDPR;
- na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a s prihliadnutím na účely spracúvania na právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa článku 16 GDPR;
- právo na výmaz ("právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, keď už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely alebo keď ste odvolali svoj súhlas so spracovaním a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie (pozri článok 17 GDPR);
- obmedziť spracúvanie osobných údajov v prípadoch definovaných v článku 18 GDPR;
- na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
6) V prípade pochybností o spracúvaní osobných údajov máte právo obrátiť sa na prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom. Môžete tiež podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoPodrobné nastavenie
Certifikované obchodní podmínky dTest